Landhöjning och Kulturell influens

2015/04/01

Kortfattat om landhöjningen

I slutet av den senaste istiden låg inlandsisen över norra Europa och sträckte sig ända bort till östra Sibirien samt hade sin motsvarighet över hela den norra hemisfären, dvs även över Nordamerika långt ner till de stora sjöarna. På sina ställen nästan avsmält på andra mer än kilometertjock is som tyngde ner landet under. På vissa ställen ända upp till 3000 meter tjock.

Det är i detta sammanhanget viktigt att komma ihåg att en föregångare till det vi idag kallar Golfströmmen fanns. Tack vare säsongvisa växlingar i temperaturer, jordens rotation, jordaxelns lutning och solen, så kom avsmält kallt vatten i kontakt med varmare vatten som cirkulerade i de dåvarande världshaven. Här i Norden innebar detta att Golfströmmens föregångare cirkulerade kallt vatten kom i stor fart från norr, mötte varmt vatten på sin väg mot ekvatorn och strömmar som förde varm luft samt plusgradigt vatten upp längs den norska kusten gjorde att det fanns öar längs kusten som var beboliga. Med ökande avsmältning samt tack vare att landet under reste sig helt i enlighet med Archimedes princip för hur föremål som tryckt undan vatten reser sig, så bildades alldeles efter senaste istidens pik en stor vik från Altaområdet ner mot Troms och Trondheim. Denna stora havsvik var vid tiden vi normalt räknar som slutet på senaste istiden började viken bildas och kom senare att omfatta ett stort antal postglaciära områden från Stäket upp mot det nederbördsområde som idag utgör underlag för vattnet som blir till älv söder om Akkajauri.

Vi börjar från början: All is som ligger på land tynger ner landet under. All is som ligger fritt i vatten trycker bort ”motsvarande mängd” vatten. För verkligt naturligt förlopp och mer vetenskaplig förklaring slå upp Archimedes princip.

Isen över norra Europa smälte söderifrån och landet började först resa sig i söder. Människor följde efter, liksom laxar, björnar och många rovdjur. När vi kommer fram till inledningen av äldre Stenåldern är en stor del av landet vi kallar Sverige, liksom Norge, Finland och österut fortfarande liggande under ett tjockt istäcke.

När väl landet rest sig, så följde människorna efter. Först säsongvis vilket vi kan finna i form av tomtningar på nuvarande och äldre öar ute i Västerhavet från Göteborg upp till Nordkap. Senare längre men ändå tillfälliga bosättningar. Blandsamhälle med fiske, jordbruk till husbehov samt ”handel” inom närområdet och tillslut mer fasta bosättningar med djur som sköttes. Kulturella seder, bruk följde bosättningarna långt in i nutid enligt samma vattenvägar som en gång bildades när inlandsisen smält.

Kulturella vägar in i Sverige fram till vikingatiden


Bygger på utdrag ur Johansson Inger E, Den Gotiska Mosaiken, kapitel 8 Var Ansgar först att kristna Sverige? manuskript 1995/96 reviderat 2010.

NORDISKA GRAVAR I ÖST-VÄSTLIGT LÄGE UNDER DE FÖRSTA ÅRHUNDRADENA
Många idag har svårt att tänka sig att nordbor tidigt blev kristna. Traditionellt anses handel, kulturutbyte och kommunikation mellan Skandinavien och länderna som om det alltid skett via flera led. Vad man då glömmer bort är att redan under stenåldern måste man ha haft båtar som klarat av längre sjöfärder längs kusterna.
En utveckling av båtbyggarkonsten i Norden är en förutsättning för handel. Det har krävts båttransporter på ena eller andra sättet för att alla de föremål som hittats vid utgrävningar och/eller nedlagda i jorden på åkermark/tomter skall ha kunnat komma hit. Mängden av fynd gör att det är orimligt att tro att allt handlat om handel i många led. Tar tid. Eller att fynden som gjorts enbart kommit hit genom slumpmässiga besök från andra kulturer.
Hur ser den arkeologiska situationen ut i Norden när det gäller ev. kristna gravar? Vad menas med kristna gravar?
Det allra första kravet är att gravarna är s.k. skelettgravar. Kravet inkluderar självfallet att gravarna tidsmässigt tillhör tiden efter Kristifödelse. Bakgrunden är att skelettgravar funnits långt tidigare, men att den seden övergetts till förmån för urngravar. Det andra kravet är att gravarna skall ligga orienterade i öst-västlig riktning. Detta senare ”krav” kan tyda på kristen begravning eller en kristen influens.

Något hände på norra Jylland in mot centrala delarna av jylländska halvön med början redan ~100 e.Kr. Under en lång period hade urngravar varit vanliga. Nu började något annat. En övergång till mer avgränsade begravningsplatser började. (Not 1) Kort efter den snabba övergången till nya seder började en nästan samtida förändrig i begravningsseder att ske bland annat i Skåne. Jordgravar återinfördes och tycks ha dominerat södra delarna av Skåne under 200-talet. (Not 2)

I Norge märks förändringen också tidigt. Från Osloområdet spred sig gravskicket med jordbegravning(med eller utan kista) in i Östlandet inom loppet av etthundrafemtio år. Under 300-talet blev jordbegravningar vanligt förekommande längs hela norska kusten ända upp mot Tromsö. (Not 3)

I Jämtland och Medelpad märks en kristen påverkan under 400-talet från norskt område. Fynd från Storsjöområdet har stora likheter i gravskick, gravformer och tidsperioder som i Norge. Här skiljer sig Jämtland och Medelpad från resterande ”mellansverige”. Hur kan ett kulturinflytande från väster ha spridit sig geografiskt till ”svenskt” område? En trolig inflytelseriktning är från Trondheimsfjorden -> Neadalen -> Vemdalen -> Stjørdalen -> Vattenstäket (nuv. gränsen mot Sverige) -> Storsjöns vattenområde -> Östersjön. Under samma tid spred sig de ”svenska” jordbruksbygderna vid Indalsälvens och Ljungans utlopp norrut via de båda flodområdena. (Not 4)

Det vill säga den kristna kulturella påverkan behöver inte betyda tidig kristendom men väl en förändring i seder och bruk. Påverkan följde i stort samma vattenvägar/vattensystem som inflyttning/bosättningen i stor del av mellersta-norra Sverige följt när landet reste sig ur havet. De kristna gravsederna kan ha spridit sig till delar av Sverige redan under tidig Folkvandringstid. Influenser märks på öar i Östersjön med början första århundradet efter Kristus in i Folkvandringstiden.
I norska inlandet övergavs skelettgravarna i stort sett under 400-talet, medan man i Vestfold och Telemarken höll sig till samma gravsed ännu på 500-talet.(Not 5) Här skilde sig Tröndelag och Nordnorge från övriga delarna av Norden. Skelettgravar företrädesvis i öst-västligt läge förekom i Tröndelag och Nordnorge under hela 600-talet samt större delen av 700-talet. De flesta funna och daterade gravarna från 700-talet i Tröndelag och Nordnorge innehåller skelett som lagts i träkistor.(Not 6)

I sin bok Vägar till Sveriges Kristnande behandlar framlidne Växjöbiskopen Jan Arvid Hellström de olika kristna inflytanden som från 700-talets slut fram till 1100-talet påverkat den svenska kyrkan. Där berörs bl.a. uppgifterna om kung Milred som skall ha sänt en missionsbiskop till Sverige.(Not 7)
Att kung Milred existerade i Northumbria runt år 800 är ställt utom allt tvivel. Om han var den förste engelske kungen som sände missionärer till Sverige är mer tveksamt. Otvivelaktigt är dock att Sverige och Norden kristnats från både väst, öst och syd inte bara vid ett utan vid flera olika tillfällen.
När den första kyrkan byggdes i Sverige är ovisst.

Not 1 Klindt-Jensen Ole, Foreign influences in Denmark´s early ironage, Køpenhavn 1950, sid 176-179
Not 2 Strömberg Märtha, Järnåldersguld i Skåne, Lund 1963 sid 44
Not 3 Norsk Historie, bind 1 red. prof. Knut Mykland, Oslo 1976 sid 252-256
Not 4 Norsk Historie 1976 sid 252-256
Not 5 Norsk Historie 1976 sid 256 ff
Not 6 Norsk Historie, bind 1, sid 416-421 Fram till 1925 hade 193 järnåldersgravar grävts ut i Vest-Agder. 77 st av dem var skelettgravar.
Not 7 Hellström Jan Arvid, Vägar till Sveriges Kristnande, sid 36

Annons

Garden under Sandet – a Greenland farm rising from 670 years permafrost

2014/10/14

Short introduction
Greenland was a green land when the first settlers arrived, not in 1000 AD but around 980. The farms that grow on Greenland from Disco Bay (north of Western Settlement) mostly along the coast or close to fjords were compared with farms on Iceland and Norway/Sweden same time large farms.

A quick information re. farms on Greenland during Viking Age up to 1435.
Short info about farms in Western and Eastern Settlements.
While the main hall in the Eastern Settlements is around 56 m² the same type of hall in Western Settlement had a mean value of 28 m²,
as for the total mean of Byres: Eastern Settlements 87 m² and 27 m² in the Western Settlements,
Barns in Eastern Settlement had a total mean 85 m² and in Western Settlements the Barns had a total mean of 36 m²
Storeage mean also was lower in west as well.

Lets look at two of the farms in the west Greenland Settlements: Sandnes(W51) Hall 72 m², Byre 84 m² and Barn 155 m²; and Anavik(W7) Hall ?, Byre 50 m², Barn 54 m² and Storage 38 m². [McGovern, Table 6 Floor-area of selected structures of farms of the Eastern and Western Settlements, page 213.]

The barn and other outbuildings were so large that most non royal farms in Scandinavia during the Viking – Early Middle Ages should have been jealous of the surfaces and the number of stalls in the barn.

The Greenlanders exported butter (salted in the jar) and hard cheese (!) to Europe especially from 1100 up to 1435. There still exist documents showing these. Origins!
Up to late 1200’s the Greenlanders lived a good life. Then the King of Norway called for them to pay tax not only tithes to Church. That together with colder weather after a series large eruptions of vulcano in Greenland from 1280 up to 1341 made a drastic change in wealth and lifestyle. Up to 1410 they still had regular contacts with Europe – the last known expedition that returned with information that came to Papal Church knowledge was as late as 1521(!)

Up to the late 1200s Greenlanders really lived and lived well! Than the situation changed. Taxations and Tithes and the fact that numerous volcanic eruptions that drastically lowered the temperature in Greenland, and the entire Northern Hemisphere. Before 1341 temperature mean was several degrees warmer than today. Especially hot was the period up to the year 1200, but also later as the grown up apples in some places in Greenland.

The farm under the sand, also known as Garden under Sandet (GUS)

Most of the Viking expansion took place During what scientists Refer to As The dimatic optima of the Medieval Warm Period dated about AD 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods That Reached chere optima at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for Southern Greenland was 1 to 3 ° C higher than today. ”Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Sandet In a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta FA11 1997, pages 40

One of the most common pollens found during the excavation of the Garden in Sandet was Cyperaceae, if one reads Linnaeus, the virutella flora carefully so it would not have been able to be there at all … but .. it ought not bilberry, a, (Capsella bursa pastoris Rais) , crowberry or seed of different varieties .. either … not to mention that the birch and willow was common in the earliest and later settlement period. In the meantime, it was warmer. …

More facts re. Greenland from Viking Age up to 1435
”A part from a few isolated localities far south at Naujat in Fiskenæsfjorden and Eqaluitin Agdlumersat(where nodwellings have been found however), as well as a single farm at the head of Bulesefjord, the Norse Settlement in Western Settlements(Map II) is gathered quite closely around the innerbranches of Godthåbsfjord and Ameralik, as well as in the valleys that are connected with these fjords”. [Jansen Henrik, page 75.]

For more information re. Garden under Sandet please look at:

Greenland, mnh.si.edu
The Viking farm under the sand in Greenland, freerebublic.com
Finds of Norse Textile in Greenland, unipress.dk look at page 17.
Western Settlement, Engelska Wikipedia

Sources: (Not everyone there is but for texts above)
Bull of Pope Anastasius IV
Diplomatarium Danicum, serie 1, II, no 1
Diplomatarium Norvegicum band 10 nr 9
Diplomatarium Norvegicum band 4 nr 128
Diplomatarium Norvegicum band 7 nr 103
Diplomatarium Norvegicum band 9 nr 84
Diplomatarium Norwegicum bind 1 nr 66 and 67.
Diplomatarium Norvegicum bind 1 nr 71
Diplomatarium Norvegicum bind 6 nr 36.
Icelandic Annals 1342 written down in 1637 by Bishop Gisle Odds
Ivar Bardarson, Det gamle Grønlands beskrivelse af Ívar Bárðarson (Ivar Bårdssön), ed. Finnur Jónsson (København, 1930).
Nicholars of Thingeyres documents to the Papal See
Ordericus Vitalis, Historiske besetninger om Normanner og Angelsaxere fra Orderik Vitals kirkehistorie I-III. Edited in 1889

Works:
Arneborg J, Norbverne i Grönland 1988
Jansen Henrik M,A critical account of the written and archaeological sources’ evidence concerning the Norse settlements in Greenland, Meddelelser om Grönland 182:4, 1972
Mason Ronaldy, Great Lakes Archaeology, NY 1981
McGovern Thomas H., Bones, Building and Boundaries: Palaeoeconomic Approaches to Norse Greenland
Rousell A, Farms and churches in the Medieval Norse settlement of Greenland, Meddelelser of Grönland 86(1).
The Roman Church in Norse Greenland, editor G F Bigelow, ”The Norse of the North Atlantic, Acta Archaeologica 61(1991) page 142-150 Köpenhamn


Sveriges okända äldre historia del 2

2014/09/03

Sveriges äldre okända historia del 2

© Johansson Inger E, Göteborg 3 september 2014

Skall man tala om Sveriges äldre historia så långt tillbaka man kan, så får vi börja med senaste istiden. Landet reste sig från söder norrut allt eftersom istäcket ovanpå smälte. Landresning är en retarderad rörelse som går fort i början, saktar ner men ännu pågår i Sverige norr en linje från mellan Varberg/Halmstad över till Gamleby/Västervik.

Under senaste istiden när norra Europa, och österut långt bort till östra Sibirien, med motsvarighet på den nordamerikanska kontinenten, låg under ett kilometertjockt istäcke, på sina håll upp till 3000 meter tjockt, tyngdes landet under ner. Innan vi går vidare, så är det bäst att berätta att det fanns ett hav där vi kallar Atlanten som pga av en föregångare till dagens Golfström förde varm luft och plusgradigt vatten upp till öar utanför nuvarande Trondheim – Altaområdet. Där fanns det en stor havsvik in mot det som nu i söder har postglaciära områden från Stäket upp mot det nederbördsområde som idag utgör underlag för vattnet som blir till älv söder Akkajauri.

Det är därför som det finns en viss diskrepans som en del missförstår när de ser hur landet som kom upp ur vattnet sedan reste sig.

Vi börjar från början: All is som ligger på land tynger ner landet under. All is som ligger fritt i vatten trycker bort “motsvarande mängd” vatten. För verkligt naturligt förlopp och mer vetenskaplig förklaring slå upp Archimedes princip.

Vad detta betytt och än idag betyder för pågående landhöjning i Norden se: Fakta Landhöjning

Utdrag:
I min C-uppsats Vattenvägarna in till Roxen i äldre tider, Historia Linköpings universitet 1993 skrev jag:

Vattennivåer i forntiden
Generellt: När man skall beräkna tidigare havsnivåer måste man först klarlägga följande: Havsytenivåer är inget exakt värde. Havsytan varierar, man räknar på årsmedelvärden.

Under dygnet (mellan ett hög och ett lågmärke mindre markant här i Östersjön, men kan i vissa lägen ändå göra skillnad när man räknar på vattenvägars farbarhet) Under året, månen och solens läge i förhållande till jorden, ger i sig skillnad i form av spring- och nipflod. Säsongvisa variationer förekommer.

Exempel på detta är att Östergötlands Östersjökust har en skillnad på årshögsta-årslägsta som medför en skillnad i vattennivå med 1 m. Under en tusenårsperiod kan torra/regniga perioder variera. Detta tillsammans med olika jordarters och bergformationers varierande receptionsförmåga över tiden tillsammans med vindar, strömmar och andra naturfenomen kan få havsytenivån att variera högst avsevärt från den teoretiska havsyteberäkningen.

Som jämförelse kan nämnas att Kristina Ambrosiani skriver avseende havsytenivåskillnaden i Birka år 500 e.Kr. att landhöjningen + klimatanpassade variationer i världshaven talar för att havsytenivåskillnaden då var < 7m skillnad havsytenivå, år 800-1000 ~5 m skillnad och omkring 1100 ~ > 4 m skillnad samt att havsytan på 1200 talet skilde sig ~ <4 m från nuvarande havsytenivå

I arkeologisk och historisk litteratur kan man ibland finna uppgifter att kusten sett ungefär samma ut för 1000 år som idag. Inom undersökningsområdet skiljer sig landhöjningen mellan 4,8 m sett under perioden från 1000 e.Kr. till idag. Ur metodisk synvinkel går dessa båda ståndpunkter inte ihop. Tillsvidare vill jag bara peka på de metodiska problem som finns kring dessa resonemang. [Undersökningsområdet sträckte sig från Bråviken ner till Västerviksområdet. För att klarlägga hur vattenlinjen mot det vi kallar Östersjön sett ut i äldre tider, undersökningsperioden omfattade från peaken av Stenåldern fram till år 1000 e.Kr, så krävdes att världshavens ‘havsytenivå’ fastställdes för tidsperiod. Detta för att få rätt nivåer på landhöjning samt hur Östersjön förändrat sin strandlinje under årtusendena. Kontrollpunkter fanns längs norska kusten, södra Östersjön och sydvästra Finland.]


När isen smälte från söder till norr följde fiskar, landdjur och till slut människor efter från söder till norr. I södra delarna av nuvarande Sverige, på land som numera sjunker(!) finns till viss del flinta. Flinta var stenåldersmänniskornas bästa råvara för egen verktygsproduktion. Man kunde göra yxor, spjut, skrapor o.s.v. Problemet i stora delar av Mellansverige var tidigt att det land som reste sig inte hade flinta, ofta av berg som pga. Vattens kretslopp fått spricklandskap under. Vatten i alla former försöker komma så långt ner som möjligt. Vatten, snö och is har olika densitet. Vatten som smälter på ytan sipprade ner genom is och nyfallen snö (föll säsongvis utöver att inlandsisen under lång tid i princip stod stilla söder en linje från Skövde (den aktuella tidens västpunkt mot Västerhavet) mot nuvarande Nyköping nuvarande Moskva och österut. Liknande förhållande rådde, men pga solens infallsvinkel, vobbling etc inte exakt samma tid på andra sidan det vi nu kallar Atlanten.

Spricklandskap är ett resultat av erosion. Vatten som forsar fram under is får grunden under att erodera. Beroende på vilken grund som finns under isen samt att isen var tjockast uppe vid det vi nu kallar Höga Kusten, så är det inte så enkelt att sprickorna där vattnet rann söderut (pga. landhöjningens retarderade rörelse så avstannar landhöjningen sakteliga undanför undan där isen först smält över land) Spricklandskap finns med sprickor såväl söderut som västerut, sydväst och syd ost.

Landhöjning är inte alltid så enkelt att förklara. Tänk dig att du lägger en lång träskärbräda i djupt vatten där brädan hålls ner med tyngder. Om du flyttar en av tyngderna närmare den långt bort, så börjar den ände som inte längre har tyngd på sig sakta att resa sig. I det ögonblicket den bryter vattenytan går det betydligt snabbare, en stund.

Exempel från C-uppsatsen:
Notera: Östersjön förlorar varje år 10 miljarder kubikmeter vatten p.g.a. landhöjningen.(not 1) I dag reser sig landet inom undersökningsområdet Bråviken/Norrköping till Gamleby/Västervik med några få mm per år detta motsvarar 2-4 m i genomsnitt under senaste 1000 års perioden, i stora delar av Tjustområdet 2m per 1000 år (not 2) samt mer i norra delen av undersökningsområdet(not 3)

1 Horn Anna red., Från Arkösund till Kråkelund,, Oskarshamn 1978 sid 2
2 Modéer Ivar Uppsala 1936, sid 91
3 Länstyrelsen i Östergötlands län, Natur Kultur Miljöer i Östergötland, Linköping 1986 sid 38
samt Asklund Bror, Östergötlands geologiska historia, Natur i Östergötland,Göteborg 1949 sid 29
– – – – – – – – Slut på exemplet – – – –

När människan så sakteliga började bosätta sig som minst säsongvis i södra delarna av Sverige, så behövde hon flinta eller liknande för att kunna leva i det nya landskapet som bestod av slätt, skog och kustlandskap.

FÖRUTSÄTTNINGAR I ÄLDRE TIDERS SKANDINAVIEN
I äldre tider förenade sjöar och hav de människor som bodde vid kusten med andra människor som bodde längs vattenvägen, sjön eller havet. Vattenvägar har haft stor betydelse för långväga transporter ända in i vår tid. Så sent som under de senaste årtionden har huvuddelen av alla transporter till och från Sverige skett via transporter över vatten. När vi studerar äldre tider är detta något som är värt att lägga på minnet.

Under stenåldern och bronsåldern bodde fångst- och jägarfolk i stora delar av södra Sverige. Dessa människor använde i sin vardag vapen och verktyg av flinta. Fynd av flinta finns i stora delar av Sverige. Men alla delar av landet har inte haft geologiska förutsättningar för att ha egen flinta. Flintan måste ha importerats till dessa områden från flintrika områden på andra ställen i Skandinavien eller från något område som ligger längs Östersjön.

Ett exempel på ett sådant område är Östergötland. Östergötland har ingen egen flinta. De närmaste flintaområden finns i Skåne samt på andra sidan Östersjön i de Baltiska staterna. Detta betyder att flintan måste importerats till Östergötland antingen som råmaterial eller som färdigt föremål. Under förutsättning att landtransporter inte var vanligare på stenåldern än vad vi nu tror, måste flintan transporterats hit över Östersjön.

Flint wasn't natural in Östergötland, Sweden during Stone Age

Flint wasn’t natural in Östergötland, Sweden during Stone Age

VATTENNIVÅER I ÄLDRE TIDER
Vattennivåerna i äldre tider har därför stor betydelse för historiska teoriers tillförlitlighet. Självfallet är den viktigaste förutsättningen att de områden som har haft kontakter utåt även har varit ovan vattenytan i äldre tider. Därför är det viktigt, att studera rimligheten i historiska teorier även utifrån landhöjningen. Varje ort måste analyseras utifrån sin landhöjning. Det går inte längre att, som äldre tradition bjuder, lägga en 7 meters nivåkurva på dagens karta när man analyserar 1000-talets kustlinjer, extrapolera bakåt i tiden och räkna fram en kustlinje för tiden runt år 0. Nivåuppgifter som tas fram på det sättet är rena fantasiprodukter.

LANDHÖJNING
Landhöjning är en retarderad rörelse. Landet som längst tyngts ner av den tjocka isen under istiden reser sig fortare än det land där isen tidigt försvann. Sverige höjer sig därför inte lika fort i söder som i norr, utan landet ”tippar”. Landhöjningen resulterade ~ 5.700 f.Kr. att Vättern tippade. Det svenska fastlandets ”tippning” har bidragit till att landområden mellan Skåne och Danmark lagts under vatten. Detta beror på att Östersjön minst 10 månader varje år tömmer ut stora mängder vatten i världshaven på grund av landhöjningen. F.n. töms 10 miljarder kubikmeter vatten ut via Öresund, Lilla och Stora Bält.

Landhöjningens konsekvenser:
Om man studerar de historiska konsekvenserna av landhöjningens variationer i olika delar av landet blir skillnaden utifrån den av många äldre historiker förväntade kartbilden mycket markant: Om landhöjningen i södra Uppland (vilket flertalet geologiska noteringar ger anledning att anta) är >60-80 cm/100 år, innebär detta att kustlinjen i södra Uppland år 0 i varje fall gick >12 m över den nuvarande.

Då är att märka att under samma tid har södra Södermanland rest sig ~9 m, Norra Östergötland omkring 8 m. Samtidigt har Tjust endast stigit ~4 m under motsvarande tid. Konkret medför detta att något ”svenskt” maktcentra i Uppland är helt orealistisk innan det aktuella området kommit upp över vattenytan. För att ytterligare belysa problematiken med landhöjning i äldre tider är följande värt att notera: Det är inte bara landhöjningen som man måste ta hänsyn till. Nu försvunna järnålderssjöar som en gång varit avsnörda havsvikar har innan de försvunnit även de påverkats av landhöjningen, jordförskjutningar och annat. Men det är en annan historia.

Östergötland under stenåldern
En av de mest kända fyndgravarna från stenåldern och bronsåldern upptäcktes vid Bergsvägen i Linköping. Den innehåller bl.a båtyxa, kruka, mans- och kvinnoskelett, hundskelett.(not 1) I Östergötland finnsflera fynd av importerad flinta samt av hemmagjorda grönstensyxor. Detta visar att stora delar av Östergötland var bebott av fångst- och jägarfolk för 3000 år sedan. En stort antal av dessa fynd, speciellt från yngre stenåldern, har gjorts inom undersökningsområdet.(not 2) I norra Östergötland var boplatser från yngre stenåldern oftast belägna 25 m över nuvarande Östersjöns vattennivå.(not 3)

Som tidigare nämnts finns närmaste flintaområde nere i Skåne, samt på andra sidan Östersjön.(not 4)

Exempel på fynd från denna perioden finns bland annat i Hammarkinds härad. Här undersöktes under åren 1905 – 1912 27 högar i Ljunga, Skönberga socken. Högarna gav fynd från flera olika tidsepoker. Bland stenåldersfynden var en båtformig skafthålsyxa och 3 flintyxor som daterades till omkr. 2500 f Kr.<(not 5)

1 Lindahl Anders, Människan kommer till Östergötland, ur Östergötland en läsebok om hembygden, Uddevalla 1958 sid 35
2 Cnattinius Bengt, Östgötskt forntidsliv, Stockholm 1947 sid 30ff
3 Lindahl Anders, Människan kommer till Östergötland, sid 33
4 Cnattingius Bengt, Östgötskt fornliv, Särtryck ur Sveriges Bebyggelse Landsbygden Statistisk beskrivning över
Sveriges städer och landsbygd, Östergötlands län del 1, Stockholm 1947 sid 30,
5 Danielsson Hilda,Östgötarna under forna tider, ur Östergötland, Stockholm 1937 sid 126-127

Norden under stenåldern
För att göra bilden fullständig, så krävs informationen att stor del av det vi idag kallar Atlanten var öppet över mot Island, Grönland. På andra sidan havet tyngde istidens täcke ner landet som reste sig när isen smälte. Bland det som bildades i Nordamerika är det vi idag kallar de Stora Sjöarna.

Längs norska kusten fanns det hela vägen upp till Alta små och medelstora öar som låg i dåtidens havsvatten. Detta sammantaget med att landet österut in mot Stora Kusten var djupt nedtyngt av inlandsisen som låg tjockast längst mot Stora Kusten-Norra Bottenviken, gjorde att det säsongvis, ibland längre tid ibland kortare, var öppet från Västerhavets norra del – utanför Alta genom spricklandskapets fjordar ända in i den fjällvärld som sträcker sig längs dåtida flodsystem, ibland bara kvar som rester i form av brons- eller äldre järnålders sjöar idag. Utöver att Sverige befolkades från söder till norr. Så befolkades landet delvis från väster. Finland-Treriksröset och norra Ryssland låg länge under is och glaciärer som undan för undan smälte undan.

Norden befolkades alltså inte från öster till väster, där låg inlandsisen nästan kilometerhög när de första söder- och västerifrån kom för att som minst ha fångst-/fiskeperiod. Detta får konsekvenser på vilka som i verkligheten om allt skall gå rätt till borde räknas som urbefolkning. Inte de som räknas dit idag. De kom flera tusen år senare.


FLASH: Vikingaskepp hittat i Mississippi!

2014/08/20

Memphis| A group of volunteers cleaning up the shores of the Mississippi river near the biggest city in Tennessee, have stumbled upon the remains of an ancient boat encrusted in mud. A team of archeologists from the University of Memphis that was rapidly called to the site, confirmed that the ship is most certainly a Viking knarr, suggesting the Norse would have pushed their exploration of America a lot further than historians previously thought
USA: Viking ship discovered near Mississipi river.

They say the Norse would have pushed their exploration of America a lot further than historians previously thought……
I have a manuscript The Greenlanders, the forgotten people It tells the story from 980 AD up to the last documented visit of Scandinavians in Greenland 1521.
I have known about the Vikings visiting this part of NA since second half of 1990’s. I was the first one for 100 years reading an old Annal which I have a lot of information about. Written in Greenland’s mid-settlement at a monestry. In 1477/78 a group of ships under Puthurst and Pinning on behalf of the Danish King sailed to look for situation in Greenland. While there they collected the Annal + a ”Gula Ting”-lawbook with complements for Greenland. Among them there is one handwritten comment (differ from other handwritten text in the lawbook):
The Greenlanders who went forsfarare rapid-sailing was as the Crusaders to the Holy land excluded from paying tithes….. Btw in 1364 tithes from two (2) dioceses in NA under Gardar See (Greenland) was payed by Ivar Bardson while returning to Norway. To whom? To the Pope’s collector of tithes visiting Norway.

Also please read: Greenland history from Leif Eriksson to Ivar Bardson, Norah4history and Proof of early contacts Greenland North America, Norah4history 2013/09/14


Utdrag ur Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider

2013/05/07

Utdrag ur Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider,
Johansson Inger E,
C-uppsats Historia Linköpings Universitet 1993,
kapitel 7.0 Sammanfattning

© Johansson Inger E, Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider, Linköping 1993

[Kommentar 7 maj 2013
Undersökningsområdet var vattenvägarna in mot Roxen från söder Bråviken och ner till Västervik i äldre tider./IEJ]

Finns det någon tidsepok som i känt material är mindre representerat?
Det finns tecken som tyder på att en utvandring från vissa av undersökningsområdetsorter kan ha skett runt tiden för Kristi födelse och folkvandringstid. Detta framgår av att två närliggande områden tycks ha haft helt olika utveckling under tiden från Kristi födelse och fram till Vikingatidens början. Det finns förhållandevis få kända järnåldersfynd söder om linjen Källsåker i Törnfalls socken och Locknevi. Vi har även ett antal orter inom övriga Tjust där vi inte
har några gjorda fynd från yngre järnåldern. Detta innebär inte att det inte finns järnåldersfynd/ -boplatser/ -fossila åkrar. Bara att vi för närvarande inte känner till något om detta. För att kunna uttala sig om en ev. ”ödebygd” under yngre järnåldern behövs en analys av skillnaden mellan ett större antal tätorter söder och norr om denna linje avseende kända äldre skrifter, naturförhållanden, jordbruksmetoder, antalet gjorda utgrävningar m.m. En sådan undersökning kan eventuellt i framtiden ge svar på gåtan om den synbara fyndfattigdomen som tycks finnas söder om denna linje.

Kan man finna likheter mellan avstånd till vattenvägar/naturförhållanden och kända gravfält, gravfynd, fornborgar inom detta området?
Fasta fornminnena och fynd inom undersökningsområdet kommer främst från områden som legat < 1 km från vatten-väg vid den tidpunkt fornminnen och/eller fynd dateras till. Närheten till vattenlederna märks inte minst i att det stora flertalet av borgarna har sin sträckning i klar anslutning till vattenlederna.

Fynden längs de olika vattenvägarna kommer företrädesvis från områden som låg längs Oder, Weissel över Ungerska steppen mot Donaus vattenleder. Materialet tyder således både avseende lösfynd, gravsätt och byggnationer på att det förekommit täta kontakter med Europa även före Folkvandringstid. Undersökningsområdet tycks även tidigt ha haft kontakt med Svarta Havsområdet och Grekland. Det är intressant att notera att flera föremål kommer från de områden där några av våra ovanligaste växter har sitt normala hemlandskap. Denna iaktagelse har diskuterats med Alpo Sörman*, som under många år arbetat på Naturvårdsenheten i Östergötland. Han omtalade att två av växterna kan ha kommit med som ogräs vid övergång till nya sädeslag.

Fynden visar även att kontakterna med centraleuropa som startade under bronsåldern fortsatte under senare tidsperioder. Mycket talar för att kommunikationsnät i någon form då kan ha varit tämligen väl utarbetade. Materialet tyder på att kontakterna ökat i västlig riktning först i samband med Romarrikets delning. Tendenserna för denna förändring är tämligen stark, men materialets storlek är inte tillräckligt stort för att säkerhet fullständigt skall kunna uppnås.

De ogräs som ofta följt med säd och som växer på samma vattennivå över havet och platser där de under den tiden vanligaste vattenvägarna in mot Roxen mötte Östersjön har en mycket markant spridning i Östra Europa:
Goternas vandringar

Jämför dem med Ostrogoternas rörelser:
Klibblim och vejde

* Klibblim och vejde, ogräsen som Alpo Sörman, Naturvårdsenheten i Östergötland diskuterade med mig finns omnämnda var de i originalform växer och var de egentligen hör hemma i den stora genomgång som Länstyrelsen i Östergötland presenterade i Länstyrelsen i Östergötlands län, Natur Kultur Miljöer i Östergötland, Linköping 1986 , Naturvårdsplan och kulturminnesprogram, Linköping 1986


The Natural processes Al Gore forgotten about

2009/05/16

PHOTOSYNTHESIS
Simply put, it is the oxygen we need to breathe that the green plants, the earth’s lungs, produce using CO2 and sunshine. Many more persons than Al Gore seems to have forgotten that there comes major problems when building in places where trees have been growing or chopping down trees and vegetation. whether this chopping is done in virgin forests, the northern hemisphere coniferous and deciduous forests or small trees and shrubs in urban city parks this cause problems. For CO2, only 2% of all that we call air, is what the plants ‘eat’and leave us oxygen and themselves sugar carbon …. Coal is also the energy for the plants.

[I am not very fond of Wikipedia, but I can’t find a proper English text for photsynthesis, thus I had to use the Wikipedia text for the English ref here]:

Phosynthesis English text, Wikipedia
Fotosyntes, svensk text från slu.se

WATER CYCLE
Water, just plain water sang many singer in earlier days. But raining, strinling water is just a little bit of a closed chain circulation of the water’s phases. In principle, we have as much total water on earth today as we had 10,000 years ago or earlier in history of the Earth. Water has many different forms, but whether there is water in a person’s body or water/snow that falls for example on the surface of land or sea; or rain and snow that has fallen on the frozen Arctic or Antarctic surface, there is one thing that all forms of water strive for, to get as fast as possible ‘down’as low as possible.

My deceased father told me sometimes of an experiment they put forward for fun while working on VA Office (Water Supplier’s Office) in Gothenburg during the WWII. They was kidding with a girl. She was told that they all had been instructed to drink a glass of water per hour during evening and thus checking the water quality, keep detailed notes, etc. Late at night she phoned one of the others and said, I must now interrupt the water tests. I sit on the toilet and it runs right through me…

Well water you drink, you sweat out, you urinate and same water is also in your breath. What comes out through the toilet goes to a treatment plant where the ground water, surface water, etc. pass before being cleaned. Depending on what treatment, biological or chemical that is needed, it takes time before the water finally reaches of rivers transporting water to the sea same way as the snow that fell in the mountains or in the Arctic finally ends up in sea. All water reaches the sea, sooner or later in the water cycle.

Water that falls over land is infiltrated into the base, soil or stoneground, it’s all the same but it takes different time for the water to end up in a lake, a stream or river.

When the water end up in lakes, streams rivers and so on. The water goes on trying to find the lowest point, which in most cases, excluding the Dead Sea and some smaller lakes, means that the water finaly will end up in the sea, our Oceans. When the sun heats the sea surface than water vapor and cloud formates filled with water steam. Clouds reaching land, coming in over the country, will be trying to rise above the highest point of land, and release their water molecules during that phase. So, we have the chain/water cycle shown in full.

Total amount of water if we assume that even we humans are largely the same millennium after millennium. Circulating around in water cycle’s phases.

SEA LEVEL
But,some one might say: the sea coast has always been almost the same the last 10,000 years?
NO. That’s not true.

First you can start by looking at the sea and the Baltic Sea on our ‘doorstep’ changed from the Ice Age up to now:
Yoldia Sea, Wikipedia

Explaining this, which is what many fail to understand, is essential:
While land uplift due to melting of the ice, the Baltic Ice Lake was filled and overflow due the amount of icewater. Finally the Baltic Ice Lake was overfilled thus the water ran in extremely high amounts over current Sweden and the Oresund Strait was formed. It was so large amounts of water quickly pouring out into what’s now is called the North Sea, that during those days had a seabed far under today’s water, making it possible for people to walk(!) from Scotland to southern Bohuslän [the district south of Norway along the Swedish coast down to Gothenburg] as well as to Norway and over land to Denmark. On this land, today seabed people lived in settlements was on the places under today’s sealevel where today oil is being drilled in the North Sea.

That large OUTPOURING of water caused tsunami waves in the areas around and drowned parts of Norway, but also thanks to the power and speed of water that arose dduring the outflow reached down through the current English Channel, where people previously had been able to live all way down to the Mediterranean Sea. At the same time or close to, the rivers of northern mainland Europes turned south from the southern part of the Baltic Ice Lakes and the water ended up in the Black Sea and Mediterranean Sea via rivers as well as via the English Channe to Gibraltar.

This process that drowned land in many places in Europe as well as in around the Mediterranean Sea, began in 8300 BC. As I previously written in ”Basic Geology for Climate fans”, It ended when Lake Vättern was formed 500 years later at the same time breaking the ‘water’ connection over what’s now Sweden. From that time onwards, it is through the Oresund Strait a large amounts of water flowed out. Very little water circulation in relation to what would be needed has thus caused the Baltic Sea to be what we call broken, partly salt but mostly ‘fresh water’ supplied.

The same process happened over the North American continent. Where scientists have only recently begun to understand the full scale of the Stone and Bronze Age Lakes formed, which in many cases disappeared long before our days.

Please observe that the Sea level only has risen by 51 meters since the last ice age peak. This is due to the effect of landrise.

ARCTIC
If Al Gore had remembered what he learned in school, NO ONE visited the North Pole in the early 1900s. It would take until 1959 before the first serious weather station was built in the Arctic inland. Only then, and then only in places where station(-s) existed the measurement was possible to be done.
But someone might say: the ice-cores then?

Have you already forgotten that all forms of water, liquid and ice and water molecules in air are always will try to get reach/find the lowest points. This is due to the gravitation and the centrifugal force effecting all and everything on Earth.

If you put a stick with GPS in a place in the Arctic, it is precisely the same as when a plane crashed on a Alp peak glacier during WWII and finally came out in the valley below the still existing glacier a few years ago. Glaciers are frosen water acting and behaving altogether like water. In other words a stick will not be in same spot, give same GPS readings over a particularly long time. Iceshield in water it’s not in same places over time at all. Or you could look Nansen’s ship Fram’s Icedrift up in any Encyclopedia.

Please look at this url’s picture 5th page, where ice drifts explained simply:
www.rymdstyrelsen.se/fa_sem_07_13_tomasjansson.ppt 
 (a Power point presentation from the Swedish National Space Board’s homepage.)

Thus when this year’s rain and snow falls in the Arctic on ground in one place and you put a stick down, While the stick remain in ice next year it will not be in same longitud, latitude locatin next year far less 1000 years from now or 1000 years before you placed the stick down. When you drill straight down in order to take a icecore, you get data from many places in the Arctic circle in earlier days. That’s due to wind and water erosion, dry freeze, gravitation, centrifugal force etc. The erosion in Arctic tends not to be identical throughout the Arctic. So hardly any correct/fair readings could have given from an Ice Core as a reliable indication of how the weather was for example 1000 years ago. The only thing that can be dated is the stoft from vulcanic eruptions. But that doesn’t say where your ice-core example was located in the Arctic water when the eruption happened. You would have had to take samples each 800-meter from one side of the Arctic to the other…

But there is more to be told to the so-called scholars that the UN and the IPCC refers to and Al Gore gave voice for. For it is much more that they managed to miss the basic courses that they should be gone before they spoke a single millimeters outside their own area and then let politicians TWIST his figures.

Please look at these urls as well:

Archimedes Principle
Basic knowledge for a climate scientist